A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabálya

A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Elnöksége, az MGYT megyei (és budapesti) gyógyszerellátási szervezeteinek, Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének, valamint az MGYT szakosztályainak vezetői közösen elhatározzák, hogy a gyógyszerészeti tudományok széleskörű művelése, a gyógyszerellátásban dolgozó fiatal tehetségek felkarolása érdekében az 1965 óta működő Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabályát az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. §

Az Emlékverseny Rozsnyay Mátyás nevét viseli, aki példát mutatott arra, hogyan lehet tudással, szorgalommal és akarattal a gyógyszertári gyakorlati munka mellett tudományos eredményeket elérni.

 

2. §

Az Emlékverseny célja:

(1) A fiatal, főként pályakezdő gyógyszerészek ösztönzése tudományos igényű kutatómunkára, a munka során felmerülő szakmai kihívások felismerésére és azok megoldásának keresésére, ezáltal a fiatal gyógyszerészek tudományos munkájának hatékonyabb összefogása és segítése,

(2) a fiatal gyógyszerészek előadói és vitakészségének fejlesztése,

(3) a fentieken keresztül a gyógyszerellátás (különösen az officinai és a kórházi-klinikai gyógyszerészet), valamint a gyógyszerészi gyakorlat egyéb területei (gyógyszer-kereskedelem és gyógyszerfelügyelet) és az azokhoz kapcsolódó szakmai tevékenység színvonalának emelése.

 

I. Az Emlékverseny rendezése

3. §

Az Emlékverseny évente kerül megrendezésre, időpontját és helyszínét az MGYT Elnöksége hirdeti meg.

 

4. §

(1) A rendezés joga valamennyi gyógyszerellátási szervezetet és a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetet egyaránt megilleti. A következő évi Emlékverseny rendezésének jogát elnyerő szervezetet az MGYT Elnöksége az Emlékversenyen hirdeti ki.

(2) Az MGYT Elnöksége a rendezés jogát elnyert szervezettel közösen vállalja az Emlékverseny megszervezését és lebonyolítását. Az Emlékverseny költségvetését a rendező szervezet és a rendezvényi titkár készítik el, melyet az MGYT Elnöksége hagy jóvá.

(3) Az Emlékverseny szervei az Emlékverseny Elnöksége, a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Bíráló Bizottsága (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) és az Emlékverseny Szervező Bizottsága (a továbbiakban: Szervező Bizottság). 

a) Az Emlékverseny Elnöksége az Emlékverseny tiszteletbeli elnökéből (a továbbiakban: emlékverseny elnök), az MGYT tudományos alelnökéből, valamint a rendező szervezet elnökéből áll.

b) A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Bíráló Bizottsága állandó tagjai: a Bizottság elnöke (a továbbiakban: bizottsági elnök), az MGYT tudományos alelnöke, az MGYT azon szakosztályainak vezetője, vagy egy-egy képviselője, amely területről az adott évben versenyző indul.

− A Bíráló Bizottság változó tagjait – a megyék, ill. a Kórházi Gyógyszerészi Szervezet javaslata alapján – az Emlékverseny Elnöksége kéri fel, olyan módon, hogy minden, az Emlékversenyben érintett hivatásterület (közforgalmú gyógyszerészet, kórházi-klinikai gyógyszerészet, gyógyszer-kereskedelem és -felügyelet) szakmailag elismert képviselői jelen legyenek. 

− A Bíráló Bizottság szakosztályi képviselőinek számához igazodik a versenyzőket küldő területek képviselőinek létszáma, tehát azonos létszámban jelennek meg a Bíráló Bizottságban. A változó tagok megoszlását, arányát a három gyógyszerellátási terület (közforgalom, kórház, kereskedelem-felügyelet) között az szabja meg, hogy melyik terület hány versenyzőt küld. A gyógyszer-kereskedelem és –felügyelet terület minimum 3 versenyző esetén küldhet önállóan képviselőt, más esetben a Gyógyszerügyi Szervezési és Közigazgatási Szakosztály által delegált bíráló bizottsági tag képviseli a Bíráló Bizottságban az adott témakört (nincs területi szervezeti kötődés). A változó bizottsági tagok vonatkozásában kívánalom, hogy PhD fokozattal, vagy a foglalkozási doktori címet megelőző időben szerzett egyetemi doktori fokozattal és/vagy előadói gyakorlattal rendelkezzenek. A bíráló és a versenyzők munkahelye nem egyezhet meg. 

c) A Szervező Bizottság tagjai a rendező szervezet elnöke, az MGYT rendezvényi titkára és az Ifjúsági Bizottság elnöke.

d) Az Emlékverseny Elnöksége, a Bíráló Bizottság állandó tagjai és a Szervező Bizottság részvételi költségeit az MGYT központi költségvetése, a Bíráló Bizottság változó tagjainak részvételi költségét az őket delegáló szervezetek/nagykereskedelem/hatóság fedezik.

 

5. §

(1) Az Emlékverseny Elnökségének feladatai az alábbiak:

a) őrködik Emlékverseny alapszabály szerinti szervezése és lebonyolítása felett, melyről az Emlékversenyt követő első vezetőségi ülésen beszámol az MGYT Vezetőségének,

b) javaslatot tesz a Bíráló Bizottság elnökének személyére, akit az MGYT elnöke a versenyt megelőzően 90 nappal kér fel. A bizottsági elnököt a gyógyszerészeti tudományokat művelő szaktekintélyek közül kell választani,

c) felkéri a Bíráló Bizottság állandó és változó tagjait,

d) döntést hoz az Emlékversenyre benyújtott versenyzői és versenyen kívüli előadások befogadásáról,

e) ellenőrzi, és szükség esetén módosítja a benyújtott előadások tudományterületi besorolását,

f) a Bíráló Bizottság számára megküldi a bejelentett előadások kivonatát, az Emlékverseny megtartásának időpontja előtt legalább 15 nappal. 

(2) Az Emlékverseny Szervező Bizottságának feladatai az alábbiak:

a) javaslatot tesz az Emlékverseny megtartásának helyére és időpontjára,

b) összeállítja az Emlékverseny programját,

c) javasolt versenytémákat és témavezetőket tartalmazó listát tesz közzé.

(3) Az Emlékversenyt rendező szervezet feladatai az alábbiak:

a) gondoskodik a résztvevők elhelyezéséről,

b) biztosítja az előadások megtartásához szükséges termet és a technikai feltételeket, gondoskodik a Bíráló Bizottság tanácskozásaihoz szükséges különteremről,

c) biztosítja az Emlékverseny nyilvánosságát, hogy az érdeklődő gyógyszerészek minél nagyobb számban vehessenek részt,

d) az Emlékverseny záróünnepélyén ünnepélyes keretek között rendezi meg a Rozsnyay Mátyás Emlékérem, a díjak és az emléklapok kiosztását,

e) az Emlékversenyt követő két napon belül rövid, fényképes híradást készít az Emlékversenyről az MGYT honlapja számára,

f) a Gyógyszerészet c. lap soron következő lapzártájáig (vagy 10 napon belül) fényképes beszámolót készít az Emlékversenyről a lap számára. 

 

6. §

(1) Valamennyi, versenyző delegálására jogosult szervezet feladata, hogy 

a) évről-évre felkeresse, és az Emlékversenyen való indulásra ösztönözze a tehetséges fiatal gyógyszerészeket,

b) elősegítse az Emlékverseny ismertségét és népszerűségét a gyógyszerészek körében.

(2) A versenyzőt delegáló szervezet feladatai:

a) figyelemmel kíséri és támogatja a versenyző felkészülését,

b) lehetőség esetén, költségvetésének terhére, támogatja a versenyző részvételét az Emlékversenyen,

 

II. Versenyfeltételek

7. §

(1) Az Emlékversenyre előadást jelenhet be minden gyógyszerész, aki a gyakorlati gyógyszerellátásban dolgozik (közforgalmú és intézeti gyógyszertárak gyógyszerészei, a gyógyszer-kereskedelemben és a gyógyszerfelügyelet területén dolgozó gyógyszerészek) 35 éves korig, vagy a diploma megszerzését követő 10 éven belül.

(2) Az Emlékversenyen való indulás feltétele az MGYT tagság. Jelentkezés az MGYT honlap „Rozsnyay Mátyás Emlékverseny” menüpontban található jelentkezési lapon „on-line”. Párhuzamosan a versenyre jelentkező szándékát az illetékes területi szervezetnél is bejelenti. 

(3) Az előadások témáját a gyógyszerészeti tudományok gyakorlati területeiről kell választani. Indulni lehet valamely gyakorlati szempontból fontos gyógyszerészeti témakör irodalmának alapos és kritikai feldolgozásával, statisztikai elemzéssel és/vagy önálló kísérleti anyaggal, illetve gyógyszerészettörténeti munkával. Kísérletes munka esetén meg kell adni, hogy az előadó hol és kinek a segítségével végezte kutatásait. Más fórumokon előadott, vagy már publikált dolgozatokkal versenyezni nem lehet. Lehet jelentkezni a szakdolgozat témájával is, amennyiben a jelentkező azt újabb vizsgálatokkal, adatokkal egészítette ki, illetve fejlesztette tovább. 

(4) A versenyzőknek nyilatkozniuk kell (1. sz. melléklet: Nyilatkozat) arról, hogy

a) a versenyelőadás önálló és eredeti munka, mely máshol még nem került bemutatásra és/vagy publikálásra,

b) a versenyelőadás témája megegyezik ugyan a szakdolgozat témájával, de az előadás anyaga annak továbbfejlesztett változata,

c) az előadás nem Ph.D. értekezés része. 

(5) Az Emlékversenyre a rendező szervezet – az Emlékverseny költségére – maximálisan 3 határainkon túl élő magyar anyanyelvű, vagy magyar egyetemen diplomát szerzett fiatal gyógyszerészt is meghívhat, akik az Alapszabálynak megfelelően bejelentett előadásukkal versenyzőként vehetnek részt az Emlékversenyen. A megyei (ill. budapesti) gyógyszerellátási szervezetek és a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet – saját költségükre – további határon túli résztvevőket is meghívhatnak.

(6) Ph.D. hallgatók, vagy főhivatásként kutatással foglalkozó fiatalok versenyen kívüli előadóként vehetnek részt az Emlékversenyen.

 

8. §

(1) Az Emlékverseny formája: szóbeli előadások tartása.

(2) Az előadások időtartama 15 perc, melyet legfeljebb 5 perc hozzászólás, kérdés és válaszadás, vita követhet.

(3) Az előadás összefoglalóit a 2. sz. melléklet szerint, a honlapon feltüntetett aktuális határidőre, on-line kell beküldeni.

III. Értékelés

9. §

(1) Az Emlékversenyen elhangzó előadásokat a Bíráló Bizottság értékeli.

(2) A Bizottság elnökének feladatai:

a) az Emlékverseny megkezdése előtti ülésen tájékoztatja a Bizottság tagjait a feladataikról,

b) sorsolással dönt az előadások sorrendjéről, 

c) az előadóüléseken ellátja az üléselnöki tisztséget,

d) vezeti és irányítja a Bizottság munkáját,

e) a Bizottsági tagokhoz hasonlóan pontozza a versenyelőadásokat, 

f) a záróünnepségen az Emlékverseny nyilvánossága előtt kihirdeti az eredményt, és méltatja a kiemelt díjazásban részesülő előadásokat. 

(3) Bizottság tagjainak feladatai:

a) a benevezett előadások határidőre kézhez vett kivonatait áttanulmányozzák és felkészülnek a pártatlan bírálatra. Felmerült észrevételeiket a bizottsági elnöknek bejelentik, 

b) aktívan részt vesznek az előadások utáni vitában, kérdéseket tesznek fel az előadókhoz, hogy a válaszok alapján meggyőződjenek az előadók vitakészségéről,

c) az elhangzott előadásokat a tudományterületi besorolásuknak megfelelő MGYT szakosztály képviselője a nyilvános vita során röviden, a Bíráló Bizottság zárt ülésén pedig részletesen értékeli,

d) az ülésszakok után a Bizottság zárt ülésén értékeli az elhangzott előadásokat.

 

10. §

(1) Az értékelés pontozással, a végső helyezés megállapítása az összesített pontszámok átlagának sorrendje alapján történik. Azonos pontszám esetén figyelembe veendő a szórás.

(2) Az elérhető legnagyobb pontszám 80, az alábbi megoszlásban:

a) tudományos, szakmai érték (tartalom): 50 pont,

b) előadásmód (forma): 30 pont.

(3) A bírálat irányelveit, szempontrendszerét és az adható legnagyobb pontértéket, valamint a pontlevonás szempontjait a 3. sz. melléklet, a Pontozólap tartalmazza.

 

11. §

A Bizottság utolsó ülésén a Bizottság elnöke ismerteti a végeredményt, és javaslatot tesz a díjazásra és a különdíjak odaítélésére.

 

IV. Díjazás

12. §

(1) A legmagasabb összesített átlag pontszámot elért előadó az Emlékverseny győztese, aki pénzjutalomban részesül, megkapja a Rozsnyay Mátyás Emlékérmet és viselheti a Rozsnyay Mátyás Díjas Gyógyszerész címet.

(2) Abban az esetben, ha a két legmagasabb pontszámot elért versenyző átlag pontszáma közti különbség nem nagyobb, mint 1%, a Bizottság két I. díjat és Rozsnyay Mátyás Emlékérmet is kiadhat.

(3) Az Emlékverseny győztesén kívül a Bíráló Bizottság I. helyezést hirdethet külön a (a) közforgalmú gyógyszerészet, a (b) kórházi-klinikai gyógyszerészet, illetve a (c) gyógyszer-kereskedelem és –felügyelet kategóriákban is, amennyiben a kategória győztes előadó a maximális pontszám legalább 80%-át elérte.

(4) A Bíráló Bizottság indokolt esetben II., és III. díjat is kioszthat egy-egy kategóriában, illetve lehetősége van díjak összevonására és ki nem adására.

(5) Az Emlékverseny további előadói is névre szóló emléklapot kapnak „Dicséretben és díjazásban részesült” megjelölés feltüntetésével.

(6) A versenyzők díjazására bármely szervezet, alapítvány, vagy magánszemély ajánlhat fel pénz-, ill. tárgyjutalmat, vagy különdíjat, melyet legkésőbb a rendezvény első zárt ülésén kell az Emlékverseny Elnökségének átadni. Az egyes különdíjak odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. Különdíjat bármelyik versenyző kaphat. 

(7) Az I. helyezett versenyző témavezetője „Rozsnyay Mátyás Díjas Gyógyszerész felkészítője”, munkahelye a „Rozsnyay Mátyás Díjas Gyógyszertár/Munkahely” kitüntető címet tanúsító oklevelet kap.

 

V. Életbelépés

13. §

(1) Ezen Alapszabály az aláírás dátumától lép életbe, amikor az előző változat hatályát veszti.

(2) Az MGYT elnöke és a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnöke eredeti aláírását viselő példány az MGYT irat- és dokumentumtárában kerül elhelyezésre. Másolati példányt kapnak az MGYT megyei (budapesti) gyógyszerellátási szervezetei, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet, a szakosztályok és az Ifjúsági Bizottság.

(3) Ezen Alapszabály rendelkezéseit a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökének és a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnökének aláírása után, a hatálybalépés első napjától kell alkalmazni.

 

Hatálybalépés dátuma: 2013. október 4.

 

Prof. Szökő Éva

a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke

 

Prof. Erős István

a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny tiszteletbeli elnöke

 

1. sz. melléklet

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott ……………………………………………………………………………., ezennel felelős­en  nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy ……………………………………………………………………………………………………… című

Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre bejelentett dolgozatom nem Ph.D. munka része,

 • új, önálló munkám,vagy
 • diplomamunkám továbbfejlesztett változata  (Kérjük a megfelelőt bejelölni!)

Alulírott kijelentem, hogy a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Alapszabályát ismerem, és tudomásul veszem.

Dátum (helység, év, hó, nap)

……………………………………………

                                                                                                                                  olvasható aláírás

 

2. sz. melléklet

 Összefoglalók

 

1. „Rövid” összefoglaló – programfüzetbe

-      Terjedelme: 1500-1800 karakter

-      Tartalma: a célkitűzés megfogalmazása, az alkalmazott módszer és az eredmények tömör bemutatása. A kapott eredmény értelmezése és a belőle nyerhető következtetés világos leírása  800-1000 karakter.

-      Feltüntetendő:

 • Versenyző neve
 • Életkor
 • Munkahely
 • A versenyző konzulense
 • Az előadás témaköre

-      Csatolandó: a versenyző arcképe

2. „Hosszú” összefoglaló a bírálatra való felkészüléshez (a Bíráló Bizottság tagjai részére) és publikáció céljára

 

-      Terjedelme: irodalom jegyzékkel, esetleg ábrával együtt maximum 8000 karakter

-      Szerkezete:

 • Előzmény, irodalmi hatter
 • Célkitűzés
 • Módszer/ek
 • Eredmény
 • Eredmény értelmezése, összevetése mások által talált adatokkal
 • Következtetés; a kapott eredmények haszna
 1. 3.     melléklet

Pontozólap

 

 

  Adott pontszám
Tudományos és szakmai értékek (maximális pontszám 50)
A téma elméleti és gyakorlati jelentősége
0 2,5 5,0 7,5 10  
A munka célkitűzéseinek megfogalmazása
0 2,5 5,0 7,5 10  
A szakirodalom alapos és kritikai feldolgozása
0 2,5 5,0 7,5 10  
Az alkalmazott vizsgálati módszerek
0 2,5 5,0 7,5 10  
A következtetések, hasznosíthatóság
0 2,5 5,0 7,5 10  
Összes tartalmi pont  
Forma, előadásmód, előadó- és vitakészség (maximális pontszám 50)
Az előadás felépítése, folyamatossága, logikája
0 1 2 3 4 5  
A dokumentáció áttekinthetősége, kivitelezése
0 1 2 3 4 5  
Az idő betartása, pontlevonás! (idő-túllépéskor 30 mp után 1 pont)
0 1 2 3 4 5  
Szóhasználat, szabadosság, közérthetőség
0 1 2 3 4 5  
Vitakészség, szakszerű válaszok
0 2 4 6 10  
Összes formai pont  
Összes pont (tartalom + forma)  

Bejelentkezés

A honlapra való regisztrálással nyomon követheti előfizetéseit, rendezvényekre történő jelentkezéseit.

Hírlevél

Tagdíj

tagdij szamlaszam kek ok

Keresés

CPH 2020

cph logo 2020 vektor altalanos

International

eufeps logo

Fip

Kérdezze meg...

gyogyszeresz fiatal

Farmakognóziai Hírek

gyogynoveny2

facebook

Aktuális szám

Gyógyszerészet – korábbi számok