Záróvizsga gyakorlati tematikák

A négy Gyógyszerésztudományi Kar által közösen elfogadott közforgalmú és kórházi záróvizsga gyakorlati tematikák és akkreditációs feltételrendszer bemutatása

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Congressus Pharmaceuticus Hungaricus rendezvényén, 2014. április 10-én az Oktatási Szakosztály által szervezett szekcióban a Gyógyszerésztudományi Karok Dékánjai és a Társaság elnöke szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyben kifejezték, hogy oktatási kérdésekben évente legalább egy alkalommal megbeszélést folytatnak a gyógyszerész graduális és posztgraduális képzésről, egyeztetési céllal. Az első megbeszélésre 2014. október 3-án került sor, amikor meghatároztuk a főbb tennivalókat. Elsőként a záróvizsga előtti közforgalmú és kórházi gyógyszertári gyakorlatok tematikáinak harmonizálása volt a feladat. Ennek érdekében két: a gyógyszerellátási és a kórházi munkabizottság kezdte el munkáját. A bizottság tagjai a négy képzőhely delegáltjai mellett az MGYT Oktatási Szakosztályának vezetőségi tagjai voltak.

A bizottságok először elemezték a négy képzőhely tematikáit, majd véleményeket gyűjtöttek a változtatásokkal kapcsolatban, végül javaslatot tettek az egységes tematikára. Az egyeztetéseken történt módosításokat követően készült el a záróvizsga előtti kórházi, és közforgalmú gyógyszertári gyakorlatok egységes tematikája. A tematikákat véleményezésre megküldtük a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökségének, valamint az MGYT megyei szervezeteinek is. A végső változatot a Dékánok 2015. szeptember 22-én jóváhagyták, jelenleg a Kari Tanácsok fogadják el vagy már el is fogadták, így a 2016/2017. tanévtől bevezetésre kerülhet.

Mindemellett kidolgoztuk az egységes gyógyszertári akkreditációs feltételrendszert, valamint a közforgalmú és kórházi gyógyszertárakra vonatkozó önellenőrző kérdőíveket is, amelyeket felmenő rendszerben kívánnak a képzőhelyek megújítani. Ezen dokumentumok a négy Gyógyszerésztudományi Kar honlapján is elérhetőek.

Dr. Kovácsné dr. Bácskay Ildikó

az Oktatási Szakosztály elnöke

 

A záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertári gyakorlat egységes tematikája

 A gyakorlat időtartama 2 + 3 hónap, napi 8 óra, amiből 2 óra egyéni felkészülésre fordítható 

A gyógyszerészhallgatónak a záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertárban végzett szakmai gyakorlaton az alábbi területeken kell megfelelő jártasságot szereznie, aminek eredményeként képessé válik a gyógyszerészi tevékenység önálló végzésére: gyógyszer expediálás, gyógyszerkészítés és ellenőrzés, minőségbiztosítás, gyógyszertár üzemeltetés.

A hallgatóval szemben támasztott követelmények:

Fogadja el, írja alá a titoktartási nyilatkozatot.

A gyakorló helytől való esetleges távolmaradását a képzőhely vonatkozó szabályai értelmében hitelt érdemlően igazolja. A hiányzás pótlása kötelező.

Kövesse az oktató gyógyszerész szakmai útmutatását.

A hallgatótól a gyakorlat elvégzése után elvárt képességek:

 • az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása,
 • a gyógyszertárak működésére vonatkozó rendeletek, szabályok gyakorlati alkalmazásának ismerete,
 • a gyógyszertár munkatársaival való megfelelő kapcsolattartás,
 • a betegekkel való megfelelő kommunikáció,
 • megfelelő információ és tanácsadás a betegek öngyógyítással és vény nélküli készítmények (gyógyszer és egyéb termékek) kiadásával kapcsolatos kérdéseire,
 • a kommunikáció szempontjából „problémás betegtípusok” felismerése és a szituációk segítséggel való megfelelő kezelése.

A hallgató feladatai a gyakorlat során:

Az oktató gyógyszerész felügyeletével illetve irányításával részt vesz a következő tevékenységekben):

 1. Expediálás. Ennek során megismeri, elsajátítja
 • a vény alaki és tartalmi elemeinek ellenőrzését, vényre való rákészítést,
 • a gyógyszer-helyettesítés szabályainak alkalmazását, a nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelést,
 • a gyógyszerek hatásának, mellékhatásainak ismeretében a megfelelő betegtájékoztatást,
 • a jellemző interakciók (gyógyszer-gyógyszer, gyógyszer-étel, gyógyszer-étrendkiegészítő) adatbázis alapján való felismerését és értékelését,
 • orvosi tájékoztatás és a konzultáció jellemző/kötelező eseteit és módját,
 • a megismert/felismert nem kívánt gyógyszerhatással kapcsolatos teendőket,
 • az adherencia kontroll és javítás eszközeit, gyakorlati alkalmazását,
 • az öngyógyítás jellemző eseteit, a kezelésükre alkalmazható vény nélkül expediálható készítményeket,
 • a betegek korábbi gyógyszerelésére vonatkozó adatok (OEP adatbázis) megismerésének lehetőségét és, szabályait,
 • az étrend kiegészítők és gyógytápszerek adatbázisait,
 • expediáló számítógépes program megfelelő használatát.
 1. Gyógyszerkészítés. Ennek során megismeri, elsajátítja
 • a magisztrális gyógyszerformák/egyedi készítmények szakma szabályai szerinti elkészítését, az inkompatibilitások felismerését,
 • az eredeti recept jogszerű változtatási lehetőségének eseteit,
 • a szignálási szabályokat, alkalmazásukat (készítő és beteg azonosíthatósága, alkalmazás, adagolás, eltarthatóság),
 • a készítés dokumentációját, az adminisztrációs kötelezettségeket,
 • az alapanyagok impleálását, az alapkészítmények laborálását és az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségeket,
 • a gyógyszerkönyvi készítményeket és a FoNo előíratokat.
 1. Üzemeltetés, minőségbiztosítás. Ennek során megismeri, elsajátítja
 • a gyógyszertári munkára vonatkozó szakmai protokollokat és adminisztrációt,
 • a gyógyszertár munkatársaira vonatkozó szabályokat; képzettségi, munkajogi követelményeket,
 • az egyes munkafolyamatok standard eljárásait,
 • az egyes munkafolyamatok ellenőrzését és dokumentálását,
 • beérkező gyógyszerek és alapanyagok vizsgálatának, mintavételezésének szabályait, a vizsgálatok dokumentálását.

4. Gyógyszergazdálkodás. Ennek során megismeri, elsajátítja

 • a készletgazdálkodási szempontokat,
 • a gyógyszerrendelés menetét,
 • a selejt, a visszáru, káreset során való teendőket,
 • forgalmi kivonások menetét,
 • az árváltozásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • a zárások: napi, heti, időszaki, ill. OEP jelentések rendjét,
 • a retaxa jelentőségét és gyakorlatát,
 • a kábítószerekkel kapcsolatos ismereteket és teendőket,
 • veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó szabályokat..

Számonkérés:

Elektronikus munkafüzet vezetése: hetente 2 gyakorlati probléma leírása fél-egy oldal terjedelemben. Ezek egyikének a beteghez közvetlenül kapcsolódó (expediálási) kérdésnek kell lennie, a másik a további 3 (gyógyszerkészítés, üzemeltetés, gyógyszergazdálkodás) terület valamelyikéről választható. A gyakorlat során készült leírásoknak a gyógyszertári tevékenység minden területét érinteniük kell. Az oktató gyógyszerész a munkát és a leírást hetente ellenőrzi és értékeli 5 fokozatú értékeléssel. Az elektronikus munkafüzetet a Dékáni Hivatalnak a képzőhely vonatkozó szabályai szerint eljuttatja.

A hallgató a gyakorlat során egy alkalommal 10-15 perces referátumot tart a gyógyszertár dolgozói számára az oktató gyógyszerész által javasolt szakmai közleményből (ennek dokumentációja a munkafüzetben megjelenik). Erre a gyakorlóhely és a hallgató által egyeztetett időpontban kerül sor.

A gyakorlat végén a hallgató összesített gyakorlati munkáját az oktató gyógyszerész a minősítő lapon szövegesen értékeli és 3 fokozatú értékeléssel is minősíti. Ezt kinyomtatva, aláírva eljuttatja a Dékáni Hivatalba a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

Hallgatói értékelés

A gyakorlatot követően a hallgató kitölti a gyakorlóhely és az oktató gyógyszerész munkájának véleményezésére szolgáló kérdőívet a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

 

A záróvizsga előtti kórházi gyógyszertári gyakorlat egységes tematikája

 A gyakorlat időtartama 1 hónap, napi 8 óra, amiből 2 óra egyéni felkészülésre fordítható.

A gyógyszerészhallgatónak a záróvizsga előtti kórházi gyógyszertárban végzett szakmai gyakorlata során az alábbi területeken kell megfelelően tájékozódnia a kórházi  gyógyszerellátás jellegzetességeit illetően: a fekvőbeteg ellátás és gyógyszer-finanszírozás rendszere, gyógyszergazdálkodás (beszerzés és kiadás), egyedi- és többadagos gyógyszerkészítés, terápiás konzultáció, minőségbiztosítási rendszer.

A hallgatóval szemben támasztott követelmények:

Fogadja el, írja alá a titoktartási nyilatkozatot.

A gyakorló helytől való esetleges távolmaradását a képzőhely vonatkozó szabályai értelmében hitelt érdemlően igazolja.

A hallgatótól a gyakorlat elvégzése után elvárt képességek:

 • az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
 • a gyógyszertárak működésére vonatkozó rendeletek, szabályok gyakorlati alkalmazásának ismerete
 • a gyógyszertár munkatársaival és a kórház diplomás és nem diplomás alkalmazottaival való megfelelő kommunikáció
 • a fekvőbetegekkel való megfelelő kommunikáció

A hallgató feladatai a gyakorlat során:

Az oktató gyógyszerész felügyeletével illetve irányításával részt vesz a következő, a kórházi gyógyszertárakra vonatkozó rendeletben (41/2007 Eü M) szabályozott tevékenységekben:

1. Gyógyszerrendelés / tárolás / kiadás osztályok részére. Ennek során megismeri

 • a gyógyszerbeszerzés különböző lehetőségeit: „központi közbeszerzés”, egyedi tenderek, közbeszerzésen kívüli beszerzések,
 • a gyógyszergazdálkodás IT rendszerét,
 • az osztályok / betegek gyógyszerigénylése teljesítésének módját,
 • az ellenőrzött szerek nyilvántartását,
 • az egyedi import és „off-label” igények teljesítésének eljárását.

                                                                                                                           

2. Egyedi-és többadagos steril és nem steril gyógyszerkészítés. Ennek során megismeri

 • a FoNo és manuális szerinti gyógyszerkészítést,
 • a citotoxikus készítmények, keverékinfúziók előállítását,
 • az egyedi igények megoldási lehetőségeit,

3. Terápiás tanácsadói feladatok. Ennek során megismeri

 • a terápiás protokollokat (elsődlegesen választható gyógyszerek köre),
 • a gyógyszertár információs tevékenységét; gyógyszer-helyettesítés, gyógyszerelési tévedések, mellékhatások, interakciók figyelése, jelzése, jelentése.

4. Üzemeltetés / minőségbiztosítás. Ennek során megismeri

 • a gyógyszertár helyét a fekvőbeteg intézményi hierarchiában,
 • a fekvőbeteg-ellátás finanszírozási rendszerét; HBCS, a gyógyszer helye a HBCS-ben,
 • a fekvőbeteg osztályok gyógyszerkiadásának tervezését, dokumentálását,
 • a speciális gyógyszer-támogatási technikákat (tételes finanszírozás, egyedi méltányosság, adományok),
 • a gyógyszer-alaplista kialakításának célját és menedzselését,
 • a gyógyszerhiányok okát, kezelését,
 • a klinikai gyógyszervizsgálatok készítményeivel kapcsolatos teendőket,
 • a gyógyszertár részvételét a kórházi bizottságokban és munkacsoportokban (gyógyszerterápiás, infektológiai, táplálási, stb.),
 • a munkaköri leírásokat, feladat- és hatásköröket,
 • a továbbképzési tervet, a gyógyszertári referálók és szakmai megbeszélések rendszerét.

 

Számonkérés:

Elektronikus munkafüzet vezetése: hetente 2 gyakorlati probléma leírása fél-egy oldal terjedelemben. Ezek egyikének a beteghez közvetlenül kapcsolódó terápiás kérdésnek kell lennie, a másik a további 3 (gyógyszerellátás, üzemeltetés, gyógyszerkészítés) terület valamelyikéről választható. A gyakorlat során készült leírásoknak a gyógyszertári tevékenység minden területét érinteniük kell. Az oktató gyógyszerész a munkát és a leírást hetente ellenőrzi és értékeli 5 fokozatú értékeléssel. Az elektronikus munkafüzetet a Dékáni Hivatalnak a képzőhely vonatkozó szabályai szerint eljuttatja.

A hallgató a gyakorlat során egy alkalommal 10-15 perces referátumot tart a gyógyszertár dolgozói számára az oktató gyógyszerész által javasolt szakmai közleményből (ennek dokumentációja a munkafüzetben megjelenik). Erre a gyakorlóhely és a hallgató által egyeztetett időpontban kerül sor.

A gyakorlat végén a hallgató összesített gyakorlati munkáját az oktató gyógyszerész a minősítő lapon szövegesen értékeli és 3 fokozatú értékeléssel is minősíti. Ezt kinyomtatva, aláírva eljuttatja a Dékáni Hivatalba a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

Hallgatói értékelés

A gyakorlatot követően a hallgató kitölti a gyakorlóhely és az oktató gyógyszerész munkájának véleményezésére szolgáló kérdőívet a képzőhely vonatkozó szabályai szerint.

 

Akkreditációs kérdőív a közforgalmú gyógyszertárak számára, amelyek a magyar és külföldi gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertári gyakorlatában részt vesznek

 1. 1.     A pályázó gyógyszertár adatai:

Neve:………………………………………………………………….……………………..

Címe:………………………………………………………………….……………………..

Vezetője:………………………………………………………………….…………………

Telefon: ……………….Fax:………………… E-mail:………………………….…………

A képzésért felelős személy:……………………………………………………..……….

Szakképzett dolgozók száma: …………..gyógyszerész:………..…. asszisztens:………...

Szolgálati rend:……………………………………………………………………..

Gyógyszerészi gondozás (emelt szint): van / nincs

Hány jelöltet vállal a gyógyszertár:……………………………………………………….

 1. 2.     Személyi feltételek, oktató gyógyszerész adatai (ha több oktató gyógyszerész van a gyógyszertárban az ide vonatkozó részt minden oktató gyógyszerésznek ki kell töltenie):

Az oktató gyógyszerész neve:……………………………………………………………….

A végzés helye, ideje:……………………………………………………………………….

Szakmai tapasztalata: ….. év

Tudományos fokozata, megszerzésének ideje: ………………………….…………………

Szakvizsga neve és megszerzésének éve: …..………………………………………………

Nyelvtudás (nyelvvizsga száma, kelte):…………………………………………………….

Eddig hány hallgatója volt záróvizsga előtti gyakorlaton (az adatot éves bontásban kell megadni):

………………………………………………………………………………………………

Az oktató gyógyszerészeknek a Gyógyszerésztudományi Karok által szervezett továbbképzésén részt vett: ……………………………………………….. (év megjelölés)

Tagja-e a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak  igen / nem

 1. 3.     Tájékoztató adatok a gyógyszertári munka tárgyi feltételeiről:

betegforgalom: …………………….vény/hónap

magisztrális gyógyszerkészítési tevékenység: ………………………vény/hónap

a vénykészítő helyiség felszereltsége (a magisztrális gyógyszerkészítés előírt eszközein túl vannak-e továbbiak)

……………………………………………………………………………………………

aszeptikus munka: …………………vény/hónap

Melyik expediálást segítő informatikai rendszert használják

…………………………………………………………………………………………

A gazdálkodást/expedíciót szolgáló számítógép mellett szakmai információs adatbázisok elérését lehetővé tevő, a hallgató által használható számítógépes hozzáférés lehetősége (legalább napi 2 órában)                  van / nincs

Milyen átlagos gyakorisággal tekint be az OEP betegszintű gyógyszerelés-nyilvántartó adatbázisába?

hetente ………………………………………..

Rendelkezésre állnak-e a patikában a következő szaklapok:

Gyógyszerészet                igen / nem

Gyógyszereink                 igen / nem

Rendelkezésre állnak-e ajánlott folyóiratok:

Orvosi Hetilap                              igen / nem

Orvostovábbképző szemle           igen / nem

Acta Pharmaceutica Hungarica     igen / nem

A gyógyszertár minőségbiztosítási rendszerének főbb jellemzői (melyiket használják?):

ISO                                          igen / nem

Minőségügyi Kézikönyv        igen / nem

Egyéb: ……………………………………………………………………………………….

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………………………………

                                                                                         a pályázó gyógyszertár

                                                                           személyi jogos gyógyszerészének aláírása

                                                                                           gyógyszertár pecsétje

                                                                                               

……………………………, ………. év …………..hó ………nap

 

Akkreditációs kérdőív kórházi gyógyszertárak számára, amelyek a magyar és külföldi gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertári gyakorlatában részt vesznek

 1. 1.     A pályázó gyógyszertár adatai:

Neve:………………………………………………………………….……………………..

Címe:………………………………………………………………….……………………..

Vezetője:………………………………………………………………….…………………

Telefon: ……………….Fax:………………… E-mail:………………………….…………

A képzésért felelős személy:……………………………………………………..……….

Szakképzett dolgozók száma: …………..gyógyszerész:………..…. asszisztens:………...

Szolgálati rend:……………………………………………………………………..

Hány jelöltet vállal a gyógyszertár:……………………………………………………….

 1. 2.     Személyi feltételek, oktató gyógyszerész adatai (ha több oktató gyógyszerész van a gyógyszertárban az ide vonatkozó részt minden oktató gyógyszerészre

ki kell tölteni):

Az oktató gyógyszerész neve:……………………………………………………………….

A végzés helye, ideje:……………………………………………………………………….

Szakmai tapasztalata: ….. év

Tudományos fokozata, megszerzésének ideje: ………………………….…………………

Szakvizsga neve és megszerzésének éve: …..………………………………………………

Nyelvtudás (nyelvvizsga száma, kelte):…………………………………………………….

Eddig hány hallgatója volt záróvizsga előtti gyakorlaton (az adatot éves bontásban kell megadni):

………………………………………………………………………………………………

Az oktató gyógyszerészeknek a Gyógyszerésztudományi Karok által szervezett továbbképzésén részt vett: ……………………………………………….. (év megjelölés)

Tagja-e a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak            igen / nem

 1. 3.     Tájékoztató adatok a gyógyszertár munkájáról:
 2. ellátott osztályok / egységek száma………..
 3. járóbeteg ellátó rész („zárt forgalmú”)                  van / nincs
 4.  magisztrális gyógyszerkészítési tevékenység: …………készítmény/hónap
 5. aszeptikus munka: …………………készítmény/hónap
 6. keverék infúzió készítés:……………….palack/hét

Melyik gazdálkodási informatikai rendszert használják?

…………………………………………………………………………………………

A gyógyszertár kapcsolódik-e a betegnyilvántartási rendszerhez?                    igen / nem

  

Van-e a gyógyszertárban tanulásra, szakmai megbeszélésre alkalmas hely:   igen / nem

A gazdálkodást támogató számítógép mellett szakmai információs adatbázisok elérését lehetővé tevő, a hallgató által használható számítógépes hozzáférés lehetősége (legalább napi 2 órában)                van / nincs

Rendelkezésre állnak-e a gyógyszertárban a következő szaklapok:

Gyógyszerészet                igen / nem

Gyógyszereink                 igen / nem

Rendelkezésre állnak-e ajánlott folyóiratok:

Orvosi Hetilap                              igen / nem

Orvostovábbképző szemle           igen / nem

Acta Pharmaceutica Hungarica     igen / nem

A gyógyszertár minőségbiztosítási rendszerének főbb jellemzői (melyiket használják?):

ISO                              igen / nem

 BELLA                      igen / nem

Egyéb ……………………………………………………………………………………….

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

………………………………………………

                                                                                         a pályázó gyógyszertár

                                                                          intézetvezető főgyógyszerészének aláírása

                                                                                                           

                                                                                           gyógyszertár pecsétje

……………………………, ………. év …………..hó ………nap

Bejelentkezés

A honlapra való regisztrálással nyomon követheti előfizetéseit, rendezvényekre történő jelentkezéseit.

Hírlevél

Tagdíj

tagdij szamlaszam kek ok

Keresés

CPH 2020

cph logo 2020 vektor altalanos

International

eufeps logo

Fip

Kérdezze meg...

gyogyszeresz fiatal

Farmakognóziai Hírek

gyogynoveny2

facebook

Aktuális szám

Gyógyszerészet – korábbi számok