Szerzőinkhez

Az Acta Phar­ma­ceu­tica Hun­ga­rica a gyógy­sze­ré­sze­ti tu­do­má­nyok te­rü­le­té­rõl kö­zöl ere­de­ti, kí­sér­le­tes ku­ta­tó­mun­ka ered­mé­nye­it be­mu­ta­tó köz­le­mé­nye­ket, de fó­ru­mot biz­to­sít össze­fog­la­ló és nem kí­sér­le­tes (tör­té­ne­ti, szer­ve­zé­si) ta­nul­má­nyok, va­la­mint Ph.D. és D.Sc. ér­te­ke­zé­sek té­zi­se­i­nek köz­lé­sé­re is.

Ha­zai ku­ta­tó­he­lyek vagy olyan szer­zõi kol­lek­tí­vák ma­gyar nyel­vû kéz­ira­ta­it kö­zöl­jük, ahol az el­sõ szer­zõ ma­gyar. Le­he­tõ­ség van kül­föl­di fo­lyó­irat­ban már meg­je­lent, ki­emel­ke­dõ je­len­tõ­sé­gû köz­le­mé­nyek ma­gyar nyel­vû vál­to­za­tá­nak köz­lé­sé­re is, az el­sõ meg­je­le­nés idõ­pont­já­tól szá­mí­tott egy éven be­lül, az el­sõ köz­lés bib­li­og­rá­fi­ai ada­ta­i­nak meg­je­lö­lé­sé­vel.

Köz­lés­re el­fo­ga­dunk:

1. Ös­­sze­fog­la­ló köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 25 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben. Ezek meg­írá­sá­ra ál­ta­lá­ban a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság fel­ké­ré­sé­re ke­rül­het sor, il­let­ve az er­re irá­nyu­ló szán­dé­kot cél­sze­rû elõ­ze­te­sen egyez­tet­ni a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság­gal.

2. Köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 12 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben. Az áb­rák és táb­lá­za­tok együt­tes szá­ma ma­xi­má­li­san 10 le­het.

3. Rö­vid köz­le­mé­nye­ket, leg­fel­jebb 4 gé­pelt ol­dal ter­je­de­lem­ben (ös­­sze­sen leg­fel­jebb 4 áb­ra és táb­lá­zat). A köz­le­mé­nyek meg­je­le­né­si sor­rend­jé­ben a rö­vid köz­le­mé­nyek elõnyt él­vez­nek.

4. Ph.D. ér­te­ke­zé­sek ös­­sze­fog­la­ló köz­le­mé­nyét, leg­fel­jebb 25 ol­dal ter­je­de­lem­ben.

Fe­les­le­ge­sen nagy ter­je­del­mû dol­go­za­tok ese­té­ben a szer­kesz­tõ­bi­zott­ság fenn­tart­ja ma­gá­nak a jo­got ar­ra, hogy a lek­to­ri ja­vas­la­tok alap­ján a szer­zõt fel­kér­je dol­go­za­tá­nak rö­vid köz­le­mén­­nyé va­ló át­dol­go­zá­sá­ra.

A kéz­irat el­ké­szí­té­sé­nek mód­ja:

a) Ál­ta­lá­nos szem­pont­ok

A kéziratot elektronikusan, csatolt file-ként kell a felelôs szerkesztô e-mail címére elküldeni: zelrom@gytk.sote.hu

A táb­lá­za­to­kat kü­lön file-ként, cím­mel és római sor­szám­mal el­lát­va készítsük. 

 Az ábrák és egyéb illusztrációk olyan színvonalon készüljenek, hogy azok nyomdai szerkesztésre alkalmasak legyenek. Az ábrákat külön file-ként kell csatolni, az elnevezésben az ábraszámokat fel kell tüntetni. Javasolt formátum: jpg, tiff. 

Az iro­dal­mi hi­vat­ko­zá­so­kat kü­lön, a hi­vat­ko­zá­sok sor­rend­jé­ben kö­zöl­jük. A hi­vat­ko­zá­si szá­mot a szö­veg­ben te­gyük
szög­le­tes zá­ró­jel­be.

A hi­vat­ko­zá­sok mód­ja:

Fo­lyó­irat­cikk:

1. Revelle, L. K., Musser, S. M., Rowe, B. J., Feldmann, I. C.:
J. Pharm. Sci. 86, 631-634 (1997)

Szak­könyv:

2. Gyar­ma­ti L., Rácz I., Plachy J., Cson­tos A.: A gyógy­szer-tech­no­ló­gia és bio­far­má­cia ké­mi­ai el­len­õr­zõ mód­sze­rei. Me­di­ci­na, Bu­da­pest, 1982. 147-152. old.

Könyv­fe­je­zet:

3. Ariens, E. J.: Racemates – an impediment in the use of drugs and agrochemicals. In: Krstulovic, A.M. (ed): Chiral Separations by HPLC. Ellis Horwood, Chichester, 1989. pp. 31–68.

Sza­ba­da­lom:

4. U.S. Pat. 3 425 422 (1984)

Kon­fe­ren­cia-elõ­adás:

5. Duncan, R.: Polymer therapeutics: Targeting drugs and genes to tumours. 6th European Congress of Phar­ma­ceu­ti­cal Sciences. Eur. J. Pharm. Sci. 11, (2000) S1-S2.

Internetes hivatkozás: teljes URL-cím a keresôablakból kimásolva és az elérés dátuma az alábbiak szerint:

6. http://www.eum.hu/main.php?folderID=3746&object ID= 6000268  [2008. 08. 05.] Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja - Gyógyszeres fájdalomcsillapítás és gyulladásgátlás a reumatológiai betegségekben.

Az ide­gen or­vo­si ki­fe­je­zé­sek he­lyes­írá­sá­ban Fá­bi­án P. és
Magasi P.:
Or­vo­si he­lyes­írá­si szó­tár. Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1992. le­gyen az irány­adó, a ké­mi­ai ki­fe­je­zé­sek ne­ve­zék­tan­ára és he­lyes­írá­­­­s­ára vo­nat­ko­zó­an pe­dig  Erdey-Grúz T. és Csányi P.: A ké­mi­ai el­ne­ve­zés és he­lyes­írás sza­bá­lyai. Aka­dé­mi­ai Ki­adó, 1972.; F. Csányi P., Fá­bi­án P. és Hõ­nyi E.: Ké­mi­ai he­lyes­írá­si szó­tár. Mû­sza­ki Ki­adó, 1982.; va­la­mint F. Csányi P. és Simándi L.: Szer­vet­len ké­mi­ai ne­ve­zék­tan. Ma­gyar Ké­mi­ku­sok Egye­sü­le­te, 1995. 

A mér­ték­egy­sé­gek meg­je­lö­lé­sé­ben az SI-mér­ték­rend­szer sza­bá­lyai az irány­adó­ak.

b) A kéz­irat fel­épí­té­se

A kéz­irat szer­kesz­té­sé­hez a kö­vet­ke­zõ be­osz­tást kér­jük:

A dol­go­zat cí­me (eset­leg al­cí­me).

A szer­zõ(k) tel­jes ne­ve (tudományos fo­ko­za­tok nél­kül), a szer­kesz­tõ­ség­gel kap­cso­la­tot tar­tó szer­zõ ne­ve csil­lag­gal meg­je­löl­ve.

A szer­zõ(k) mun­ka­he­lye tel­jes pos­tai cí­mek­kel, valamint a levelezô szerzô e-mail címe.

A dol­go­zat ma­gyar nyel­vû ös­­sze­fog­la­lá­sa.

A ma­gyar nyel­vû ös­­sze­fog­la­lás ter­je­del­me a dol­go­zat hosszá­tól füg­gõ­en 10-20 sor le­gyen és az ál­ta­lá­nos meg­fo­gal­ma­zá­sok ke­rü­lé­sé­vel tar­tal­maz­za a dol­go­zat leg­fon­to­sabb, konk­rét meg­ál­la­pí­tá­sa­it.

Kulcs-szavak: A dolgozat tartalmára utaló, maximum 5 kulcs-szó megadása.

A dol­go­zat cí­me an­gol nyel­ven, a szer­zõ(k) ne­ve (ke­reszt­ne­vek rö­vi­dít­ve).

An­gol nyel­vû ös­­sze­fog­la­lás.

Be­ve­ze­tés, amely tar­tal­maz­za a mun­ka cél­ki­tû­zé­se­it, va­la­mint a vizs­gá­la­tok elõz­mé­nye­i­bõl és iro­dal­mi hát­te­ré­bõl
an­­nyit, amen­­nyi a dol­go­zat meg­ér­té­sé­hez és ér­té­ke­lé­sé­hez szük­sé­ges.

Key-words: A dolgozat tartalmára utaló, maximum 5 kulcs-szó angol nyelvû fordítása.

Kí­sér­le­ti rész, amely tar­tal­maz­za a fel­hasz­nált esz­kö­zök és anya­gok, va­la­mint a ki­dol­go­zott mód­sze­rek pon­tos le­írá­sát.

Ered­mé­nyek.

A dol­go­za­tok csak a le­írt mód­sze­rek tel­je­sí­tõ­ké­pes­ség­ét meg­fe­le­lõ­en do­ku­men­tá­ló ada­tok­kal fo­gad­ha­tók el. Ezek meg­adá­sá­nál hasz­nál­juk a ma­te­ma­ti­kai sta­tisz­ti­ka kor­sze­rû mód­sze­re­it. 

Az ered­mé­nyek ér­té­ke­lé­se.

Áb­ra­cí­mek.

Kö­vet­kez­te­té­sek. Az utób­bi két fe­je­zet ös­­sze­von­ha­tó az Ered­mé­nyek c. fe­je­zet­tel.

Az eset­le­ges kö­szö­net­nyil­vá­ní­tás­ok.

Iro­da­lom­jegy­zék.

Bejelentkezés

A honlapra való regisztrálással nyomon követheti előfizetéseit, rendezvényekre történő jelentkezéseit.

e-learning

E learning 2017 web

Hírlevél

Keresés

Egy százalék

egyszazalek modul

Allergiás megbetegedések

Allergia logo

PBP World Meeting

PBP crop

International

eufeps logo

Fip

Kérdezze meg...

gyogyszeresz fiatal

Farmakognóziai Hírek

gyogynoveny2

facebook

Aktuális szám

Gyógyszerészet – korábbi számok